Regulamin

Regulamin Fast50Club.pl


 

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Aktywność – czynność wskazana Usługobiorcy przez Usługodawcę na Koncie, której wykonanie uprawnia do naliczenia Punktów Aktywności.
 2. Formularz rejestracyjny – oznacza formularz rejestracyjny do Systemu, zawierający dane wymagane do zawarcia Umowy, udostępniany przez Usługodawcę pod adresem https://fast50club.pl/club/rejestracja/konto.
 3. Konto – oznacza indywidualne konto Usługobiorcy w Systemie, na którym zapisywane są wszelkie działania podejmowane przez Usługobiorcę w ramach programu partnerskiego.
 4. Kontrahent – oznacza bank lub inną instytucję finansową lub niefinansową, z którą Usługodawca zawarł umowę o współpracy dotyczącą sprzedaży przez Usługodawcę oferowanych przez kontrahenta Produkty.
 5. Link Usługobiorcy - link, na podstawie, którego następuje przekierowanie do jednego z Produktów Kontrahentów powiązanych aktualnie z kontem Usługobiorcy.
 6. Login – oznacza unikalną nazwę przypisaną Usługobiorcy w Systemie.
 7. Narzędzia – oznaczają wszelkie mechanizmy promocji Produktów, których kod Usługobiorca może wygenerować w Systemie i zamieścić na stronie internetowej.
 8. Odbiorca Polecenia – osoba fizyczna, która nabywa Produkt wskutek jego polecenia przez Usługobiorcę w ramach Systemu.
 9. Polecenie – czynność wykonana przez Usługobiorcę rozumiana jako polecenie Produktu, w efekcie, którego dochodzi do zawarcia przez Odbiorcę Polecenia, umowy o ten Produkt.
 10. Produkty – oznaczają usługi finansowe lub niefinansowe oferowane przez Kontrahenta lub Usługodawcę.
 11. Punkty Aktywności – punkty uzyskiwane przez Usługobiorcę za dokonanie Aktywności zgodnie ze wskazaniami Usługodawcy.
 12. Punkty Bonusowe – korzyść uzyskiwana przez Usługobiorcę za dokonane Polecenia oraz Aktywności.
 13. Punkty Polecenia – punkty bonusowe uzyskiwane przez Usługobiorcę za dokonane Polecenia.
 14. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://fast50club.pl/club/regulamin.
 15. System – system Fast50Club.pl, którego twórcą jest Usługodawca, dostępny pod adresem https://fast50club.pl.
 16. Umowa – umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w sposób opisany w Regulaminie, mocą której Usługodawca zobowiązuje się zapewnić Usługobiorcy dostęp do Systemu na warunkach opisanych w Regulaminie, a Usługobiorca korzystać z Systemu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 17. Usługobiorca – podmiot, który zawarł z Usługodawcą Umowę i na rzecz, którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną na podstawie Umowy.
 18. Usługodawca – oznacza spółkę Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem 0000280165, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 352 646,50 złotych, posiadającą status małej instytucji płatniczej, w rejestrze małych instytucji płatniczych znajduje się pod numerem MIP37/2019.
 19. Użytkownik – osoba fizyczna, która faktycznie korzysta z Systemu.

 

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy usługi drogą elektroniczną na podstawie Umowy zawartej na odległość za pośrednictwem strony internetowej https://fast50club.pl.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną polegają na zapewnieniu Usługobiorcy możliwości korzystania z Systemu przez czas trwania Umowy.
 3. Usługa przeznaczona jest dla osób fizycznych, które nie przystępują do niej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 4. Regulamin określa, w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. warunki zawarcia i rozwiązania Umowy,
  3. treść Umowy,
  4. wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Systemu,
  5. tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Zawarcie Umowy, a co za tym idzie korzystanie z Systemu nie jest możliwe anonimowo ani pod pseudonimem.
 6. Do korzystania z Systemu konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych przez komputer lub inne urządzenie wykorzystywane do korzystania z Systemu:
  1. połączenie z Internetem,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. aktywny adres e-mail.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Systemie, w tym jego modyfikacji, wprowadzania dodatkowych funkcji, zmian w wyglądzie i sposobie działania poszczególnych elementów z zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie spowodują zmniejszenia możliwości Systemu dla Usługobiorcy w stosunku do stanu z dnia zawarcia Umowy.
 8. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Systemu była bezpieczna, tj. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługobiorcy, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobiegania pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

§ 3 Zawarcie, czas trwania i rozwiązanie Umowy

 1. W celu korzystania z Systemu konieczne jest zawarcie z Usługodawcą Umowy.
 2. Zawarcie Umowy następuje po wypełnieniu Formularza Rejestracji przez Usługobiorcę oraz oświadczeniu o akceptacji Regulaminu poprzez zaznaczenie stosownego pola checkbox.
 3. Akceptacja Regulaminu powinna zostać poprzedzona lekturą Regulaminu, akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do zawarcia Umowy.
 4. Usługobiorca otrzymuje automatycznie wygenerowany link na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Rejestracji. Kliknięcie w otrzymany link w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail, potwierdza rejestrację w Systemie.
 5. Umowa zostaje zawarta z chwilą aktywacji Konta przez Usługodawcę.
 6. Miejscem zawarcia Umowy jest każdorazowo Warszawa, Umowa jest zawierana w języku polskim.
 7. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Każda ze stron może wypowiedzieć tę Umowę w dowolnym momencie z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia. Ponadto, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Usługobiorca ani żaden z upoważnionych przez niego Użytkowników nie zalogował się do Systemu przez okres ostatnich sześciu miesięcy. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może zostać dokonane w dowolnej formie, w szczególności w formie wiadomości e-mail.
 8. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania terminu wypowiedzenia), w sytuacji, gdy Usługobiorca, mimo uprzedniego upomnienia go przez Usługodawcę, korzysta z Systemu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem.
 9. Wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym może nastąpić, gdy:
  1. Usługobiorca naruszy postanowienia Umowy, lub
  2. wykonywane są działania nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwego pozycjonowania stron w internetowych wyszukiwarkach, lub
  3. naruszono normy prawne lub obyczajowe przez Usługobiorcę, w szczególności jeśli zamieszczone zostały treści mające charakter naruszający dobra osobiste innych ludzi, charakter obraźliwy, zniesławiający, pornograficzny, erotyczny, rasistowski, lub
  4. Usługobiorca oferuje osobom trzecim jakiekolwiek korzyści materialne lub niematerialne w zamian za złożenie wniosku lub dokonanie zakupu, lub
  5. Usługobiorca lub inne podmioty na jego zlecenie podejmują czynności pozornego zainteresowania Produktem (w tym podają nieprawdziwe dane bądź podają dane celem pozornego zainteresowania Produktem), a także inne czynności (w tym sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, normami i zwyczajami uczciwego obrotu, sprawiedliwością społeczną) mające na celu wyłudzenie wynagrodzenia od Usługodawcy lub instytucji współpracujących z Usługodawcą. Działania takie będą wykrywane a informacja o nich przekazywana odpowiednim organom ścigania.
 10. W sytuacjach określonych w pkt. 11 powyżej w szczególności w jego podpunktach d) i e) dotychczasowe wynagrodzenie Usługobiorcy nie zostanie mu wypłacone z powodu naruszenia warunków Umowy. W przypadku, gdy wynagrodzenie zostało wypłacone Usługobiorcy przed ustaleniem zaistnienia działań niedozwolonych, Usługodawca podejmie kroki, mające na celu odzyskanie nienależnie wypłaconych kwot. W takiej sytuacji, niezależnie od treści zdania poprzedniego, Usługobiorca – po otrzymaniu wezwania Usługodawcy lub innej uprawnionej instytucji współpracującej z Usługodawcą – zwróci niezwłocznie nienależnie pobrane wynagrodzenie.
 11. Rozwiązanie Umowy skutkuje uniemożliwieniem Usługobiorcy dalszego korzystania z Systemu. Usługodawca ma w takiej sytuacji prawo do usunięcia Konta Usługobiorcy oraz kont Użytkowników stworzonych przez Usługobiorcę wraz ze wszystkimi danymi i kopiami zapasowymi.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do systemu dla Usługobiorcy lub ograniczenia działania narzędzi udostępnionych Usługobiorcy w Systemie, gdy zostaną naruszone warunki Umowy z pkt. 11 powyżej lub gdy są wykorzystywane z naruszeniem innych warunków Umowy lub dobrego imienia Usługodawcy lub podmiotów współpracujących z Usługodawcą.
 13. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zawarciem, czasem trwania lub rozwiązaniem Umowy, Usługobiorca może skontaktować się z Usługodawcą, wysyłając wiadomość na adres kontakt@comperia.pl.

§ 4 Korzystanie z systemu

 1. Korzystanie z Systemu przez Usługobiorcę odbywa się na podstawie Umowy zawartej zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Korzystanie z Systemu odbywa się z wykorzystaniem Kont Użytkowników. Z chwilą zawarcia Umowy, dla Usługobiorcy tworzone jest w Systemie Konto, do którego Usługobiorca może uzyskać dostęp przy wykorzystaniu podanych w procesie zawierania Umowy danych dostępowych.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest dbać o należyte zabezpieczenie danych dostępowych do Kont Użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Usługobiorcy wynikające z uzyskania dostępu do Systemu przez osoby nieuprawnione wskutek zaniedbań Usługobiorcy.
 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z korzystaniem z Systemu, Usługobiorca może skontaktować się z Usługodawcą pod adresem kontakt@comperia.pl.

§ 5 Zakres świadczonych usług

 1. Usługobiorca w celu korzystania z Systemu powinien posiadać dostęp do sieci Internet oraz korzystać z przeglądarki internetowej.
 2. Usługobiorca uprawniony jest do otrzymania Wynagrodzenia w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu w wyniku świadczenia usług na podstawie Umowy.
 3. Usługobiorcy nie zostanie przyznane wynagrodzenie z tytułu prezentowania na Stronie Internetowej lub podstronach internetowych Usługobiorcy nieaktualnych ofert Produktów, które nie zostały usunięte przez Usługobiorcę z udostępnianej powierzchni reklamowej..
 4. Usługobiorca jest uprawniony do wykorzystywania w sieci Internet udostępnionych przez Usługodawcy materiałów reklamowych tylko i wyłącznie w ramach wykonywania przedmiotu Umowy, czyli do promocji Produktów.

§ 6 Zasady i poziomy członkostwa

 1. Usługobiorca rozpoczyna udział w Systemie od poziomu podstawowego. Zgromadzenie określonej liczby Punktów Polecenia uprawnia Usługobiorcę do udziału na poziomach wskazanych w ust. 2 poniżej, z czym wiąże się możliwość uzyskiwania dalszych korzyści.
 2. Usługa w Systemie dzieli się na poziomy, z którymi wiążą się odpowiednie korzyści w ramach Systemu:
  1. Świeżak - do 100 Punktów Polecenia
  2. Adept - od 101 Punktów Polecenia i 149 Punktów Aktywności - dodatkowy 1 Punkt Polecenia wymienny na 1 zł za każde skuteczne polecenie.
  3. Średnio zaawansowany - od 299 Punktów Polecenia - i 199 Punktów Aktywności - dodatkowe 2 Punkty Polecenia wymienne na 2 zł za każde skuteczne polecenie.
  4. Zaawansowany - od 899 Punktów Polecenia i 499 Punktów Aktywności - dodatkowe 3 Punkty Polecenia wymienne na 3 zł za każde skuteczne polecenie
  5. Profesjonalista - od 1399 Punktów Polecenia i 699 Punktów Aktywności - dodatkowe 5 Punktów Polecenia wymienne na 5 zł za każde skuteczne polecenie
  6. Ambasador - od 1999 Punktów Polecenia i 899 Punktów Aktywności - dodatkowe 6 Punktów Polecenia wymienne na 6 zł za każde skuteczne polecenie
  7. Ninja - od 2499 Punktów Polecenia i 1099 Punktów Aktywności - dodatkowe 7 Punktów Polecenia wymienne na 7 zł za każde skuteczne polecenie
  8. Szogun - od 3499 Punktów Polecenia i 1299 Punktów Aktywności  - dodatkowe 8 Punktów Polecenia wymienne na 8 zł za każde skuteczne polecenie
  9. Guru - od 4099 Punktów Polecenia i 1499 Punktów Aktywności - dodatkowe 10 Punktów Polecenia wymienne na 10 zł za każde skuteczne polecenie
  10. Sensei - od 4499 Punktów Polecenia i 1599 Punktów Aktywności dodatkowe 11 Punktów Polecenia wymienne na 11 zł za każde skuteczne polecenie
  11. Master - od 5499 Punktów Polecenia i 2099 Punktów Aktywności - dodatkowe 12 Punktów Polecenia wymienne na 12 zł za każde skuteczne polecenie
  12. Bonsu - od 7499 Punktów Polecenia i 3099 Punktów Aktywności - dodatkowe 13 Punktów Polecenia wymienne na 13 zł za każde skuteczne polecenie
  13. Złoty Bonsu - od 13099 Punktów Polecenia i 5099 Punktów Aktywności - dodatkowe 15 Punktów Polecenia wymienne na 15 zł za każde skuteczne polecenie
  14. Platynowy Bonsu - od 15099 Punktów Polecenia i 7099 Punktów Aktywności – dodatkowe 16 Punktów Polecenia wymienne na 16 zł za każde skuteczne polecenie
  15. Diamentowy Bonsu - od 20099 Punktów Polecenia i 10099 Punktów Aktywności - dodatkowe 17 Punktów Polecenia wymienne na 17 zł za każde skuteczne polecenie
 3. W każdym czasie, pod warunkiem, że zebrał 50 Punktów Polecenia, Usługobiorca może dokonać wypłaty części Punktów Polecenia bądź dalej je gromadzić. Wypłacie podlegają jedynie Punkty Bonusowe za Polecenia. Zasady wypłaty zostały opisane w § 9.
 4. Dokonanie skutecznego Polecenia przez Usługobiorcę w ramach Programu Fast50Club, będzie nagradzane przez przyznanie Usługobiorcy odpowiedniej liczby Punktów Polecenia określonej przy danej ofercie na Koncie Usługobiorcy. Skuteczne Polecenie następuje z chwilą zawarcia przez Odbiorcę Polecenia umowy o polecany Produkt i spełnieniem warunków wskazanych przy ofercie Produktu.
 5. W przypadku, gdy Odbiorca Polecenia skorzysta z Polecenia tego samego Produktu od więcej niż jednego Usługobiorcy, przy naliczaniu Punktów Polecenia pod uwagę będzie brany ten wniosek o Produkt złożony przez Odbiorcę Polecenia, z którym należy wiązać skutek w postaci zawarcia przez Odbiorcę Polecenia umowy o Produkt.
 6. Punkty Bonusowe za Polecenia nie będą przysługiwały Uczestnikom w przypadku, gdy Odbiorca Polecenia złożył wniosek o Produkt tego samego rodzaju, znajdujący się poza Programem Fast50Club.
 7. Informacje dotyczące Produktu zostaną umieszczone w Portalu Fast50Club i oznaczone odpowiednią ikoną informującą o możliwości otrzymania Punktów Polecenia.
 8. Informacje dotyczące liczby Poleceń i otrzymanych z tego tytułu Punktów Polecenia są dostępne na Koncie Usługobiorcy.
 9. Do skutecznego naliczenia Punktów Polecenia wymagane jest skorzystanie przez Odbiorcę Polecenia z Linku Usługobiorcy.
 10. Czynności, za których wykonanie Usługobiorcy przyznawane są Punkty Aktywności, oznaczone są w sposób informujący o możliwości otrzymania punktów za daną Aktywność.
 11. Informacje dotyczące rodzaju dokonanych Aktywności, ich liczby oraz otrzymanych z tego tytułu punktów są dostępne na Koncie Usługobiorcy.

§ 7 Przerwy, problemy i wsparcie techniczne

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, by System działał w sposób nieprzerwany i niezakłócony.
 2. Usługodawca uprawniony jest do czasowych przerw w działaniu Systemu z przyczyn technicznych. O planowanej przerwie technicznej Usługodawca powiadomi Usługobiorcę w formie aktualności w systemie.
 3. Usługodawca informuję Usługobiorcę, że czasowe przerwy w działaniu Systemu mogą mieć charakter nieplanowany, w szczególności ze względu na awarię i usterki techniczne niezależne od Usługodawcy.
 4. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Systemu, ale nie jest w stanie zagwarantować, że w toku korzystania z Systemu Usługobiorca nie napotka różnych problemów technicznych.
 5. Usługobiorca powinien poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Systemu wysyłając wiadomość na adres kontakt@comperia.pl.
 6. Usługodawca ma prawo do ingerencji w strukturę danych, ustawienia Systemu oraz uprawnienia Użytkowników, jeżeli realizuje zlecenia zgłoszone przez Usługobiorcę w ramach wsparcia technicznego lub gdy podejmowane są działania wymagane do prawidłowego działania Systemu i nie spowodują utraty danych.
 7. Wsparcie techniczne dotyczy wyłącznie funkcji Systemu i elementów Systemu dostępnych do zintegrowania z systemami Usługobiorcy.

§ 8 Odpowiedzialność Usługobiorcy i Usługodawcy

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Systemu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami a w szczególności do:
  1. korzystania z Systemu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  2. niepodejmowania działań takich jak:
   1. wykorzystywania jakichkolwiek treści pochodzących ze stron Comperia.pl w sposób wykraczający poza postanowienia Umowy bez pisemnej zgody Comperia.pl,
   2. używania zarejestrowanego znaku towarowego comperia.pl, ze szczególnym uwzględnieniem nazwy i treści Strony Internetowej oraz Podstron Internetowych Partnera oraz w jakikolwiek sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, bez pisemnej zgody Comperia.pl,
   3. zamieszczania w Systemie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności treści rasistowskich, dyskryminujących, wulgarnych, namawiających do przemocy i nienawiści, naruszających jakiekolwiek prawa lub dobra osób trzecich,
   4. korzystania z Systemu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Usługobiorców oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych, prawa do prywatności oraz wszelkich przysługujących im praw.
 2. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z Systemu z naruszeniem zobowiązań, o których mowa w ust. 1 powyżej, Usługodawca może dokonać dezaktywacji konta Usługobiorcy do czasu wyjaśnienia sprawy z Usługobiorcą. Usługobiorca o dezaktywacji konta zostanie poinformowany w wiadomości e-mail. Wiadomość tą traktuje się jako upomnienie. Jeżeli mimo uprzedniego upomnienia, Usługobiorca nadal korzysta z Systemu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Usługodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym zgodnie z § 3 Regulaminu.
 3. Usługobiorca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie danych dostępowych do Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Usługobiorcy przez osoby trzecie, które w sposób nieuprawniony, w wyniku zaniedbań Usługobiorcy, uzyskały dostęp do Systemu.
 4. Strony wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu szkód poniesionych przez Usługobiorcę w związku z korzystaniem z Systemu, za wyjątkiem szkód wyrządzonych Usługobiorcy z winy umyślnej Usługodawcy.

§ 9 Wynagrodzenia

 1. Zgromadzone Punkty Bonusowe mogą być wypłacane na żądanie Usługobiorcy, na podany w żądaniu wypłaty rachunek bankowy.
 2. Jeden Punkt Polecenia uprawnia do otrzymania 1 PLN.
 3. Wypłata następuje na żądanie złożone przez Usługobiorcę poprzez wybranie polecenia „Wypłać” w Panelu Wypłaty dostępnym na koncie Usługobiorcy.
 4. W przypadku, gdy przejście na wyższy poziom członkostwa wiąże się z wypłatą, liczba Punktów Polecenia zgromadzonych w ramach Poleceń zostanie pomniejszona o liczbę wypłaconych Punktów Polecenia, odpowiednio do ich wartości ustalonej zgodnie z ust. 2 powyżej. Informacja o liczbie Punktów Polecenia, pozostałej po wypłacie pojawi się na Koncie.
 5. Dokonana wypłata pozwala Usługobiorcy zachować wyższy poziom członkostwa i korzyści z tym związane. W takim jednak przypadku, przejście przez Usługobiorcę do kolejnego poziomu członkostwa wiązać się będzie z ponownym zgromadzeniem liczby Punktów Polecenia wymaganej dla tego poziomu.
 6. Minimalny próg, od którego możliwa jest wypłata, stanowi 50 Punktów Polecenia.

 

§ 10  Rozliczenia podatkowe

 1. Wypłata i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane przez Usługobiorcy w ramach Fast50Club, w świetle art. 11 ust. 1 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 361),stanowi przychód z innych źródeł,  który łączy się z innymi przychodami opodatkowanymi według skali podatkowej.
 2. Przychód osiągnięty przez Usługobiorcy w ramach Fast50Club w danym roku podatkowym Usługodawca wykaże w informacji PIT-8C, która zostanie przekazana do końca lutego następnego roku podatkowego Usługobiorcy Programu i urzędowi skarbowemu właściwemu dla Usługobiorcy. Rozliczenia przychodów  otrzymanych w  niniejszym Programie Usługobiorca powinien dokonać samodzielnie w zeznaniu rocznym  PIT.

§ 11 Dane osobowe, pliki cookies i inne technologie śledzące

 1. Zasady związane z ochroną danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Systemu, jak również informacje dotyczące wykorzystywania przez Usługodawcę plików cookies i innych technologii śledzących opisane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://fast50club.pl/club/polityka-prywatnosci.
 2. Korzystając z Systemu, Usługobiorca powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych wprowadzanych do Systemu w zakresie i w celu korzystania z Systemu.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez wdrożenie i utrzymywanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, wymaganych przez przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do wykonywania kopii zapasowych danych wprowadzonych przez Usługobiorcę do systemu w następujących przedziałach czasowych: raz dziennie w godzinach nocnych.
 5. Usługodawca jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych objętych umową podmiotom trzecim bez uprzedniej zgody Usługobiorcy. W takiej sytuacji, Usługodawca zobowiązuje się zapewnić, aby podmiot trzeci wdrożył i utrzymywał odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wymagane przez przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
 6. W przypadku rozwiązania Umowy Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie do 30 dni kalendarzowych, usunie z własnych systemów informatycznych dane osobowe wprowadzone przez Usługobiorcę do Systemu, jak również wszelkie kopie zapasowe tych danych.

§ 12 Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności dotyczącej rozliczonych wniosków Usługobiorca ma możliwość zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem:
  1. systemu Fast50Club.pl – wysyłając wiadomość wewnętrzną
  2. poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: kontakt@comperia.pl
  3. poprzez wysłanie zgłoszenia listownie na adres korespondencyjny Usługodawcy.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać:
  1. przedmiot reklamacji;
  2. dokładną datę i godzinę złożenia wniosku;
  3. nazwę banku;
  4. kategorię produktu i nazwę produktu;
  5. numer EPI wniosku/numer EPI kliknięcia;
  6. datę zgłoszenia;
  7. inne dane mogące pomóc w rozstrzygnięciu sprawy.
 3. Zgłoszenie należy złożyć w terminie do 30 dni od zmiany statusu wniosku na "odrzucony".
 4. Jeśli w toku procesowania zgłoszenia dostarczone dane nie będą wystarczające do weryfikacji, reklamujący zostanie wezwany do uzupełniania braków w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
 5. Reklamacje złożone do ostatniego dnia miesiąca, w którym stwierdzono nieprawidłowość powinny zostać rozpatrzone do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia.
 6. W przypadku braku możliwości wyjaśnienia sprawy w terminie wskazanym w §12 pkt. 5 niniejszego Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia cyklu rozpatrywania reklamacji, jednak nie dłużej niż do 90 dni od momentu zgłoszenia nieprawidłowości.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Systemu należącego do Usługodawcy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i oferty Produktów dostępnych w Systemie w każdym czasie.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, każdy Usługobiorca zostanie powiadomiony o zmianach listem elektronicznym w terminie 14 dni od wprowadzenia zmian przez wewnętrzny system wiadomości, dalsze korzystanie z Systemu wymaga akceptacji nowego regulaminu.
 4. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków przez Usługobiorcę, Umowa pomiędzy Usługobiorcą oraz Usługodawcą wygasa. Jeżeli Usługobiorca nie zgłosi odmowy akceptacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Usługobiorcę zmienionego Regulaminu, zmiany uważa się za zaakceptowane przez Usługobiorcę.
 5. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich ogłoszenia.
 6. Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia Usługobiorcy ewentualnymi kosztami postępowań sądowych, odszkodowań, kar, nadzoru i napraw technicznych oraz innych będących konsekwencją niezgodnej z Regulaminem lub Umową działalnością Usługobiorcy.
 7. W przypadku naruszenia postanowień Umowy, oprócz innych konsekwencji przewidzianych w Umowie, Usługodawca może:
  1. żądać od Usługobiorcy zapłaty kary umownej w wysokości równej wartości środków zgromadzonych na jego Koncie. Zapłata kary umownej nie wyłącza dochodzenia przez Usługodawcę odszkodowania przewyższającego kwotę kary umownej;
  2. zablokować Konto i wezwać do zaprzestania naruszeń oraz usunięcia ich skutków w oznaczonym terminie, a w przypadku pozytywnej reakcji Usługobiorcy wznowić aktywację Konta. Przez okres zablokowania Konta nie będzie naliczane Wynagrodzenie.
 8. Wszelkie informacje i oświadczenia Usługodawcy uważa się za doręczone poprzez przesłanie na wskazany w Formularzu adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.
 9. Wszelkie informacje i oświadczenia Usługobiorcy uważa się za doręczone przez przesłanie ich poprzez moduł wiadomości, za pomocą, którego Usługodawca będzie kontaktował się z Usługobiorcami w Systemie. Otworzenie wiadomości jest dla Usługodawcy równoznaczne z zapoznaniem się z treścią wiadomości.
 10. Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego kontrolowania zmian Regulaminu pod adresem URL https://fast50club.pl/club/regulamin i zapoznawania się z nimi.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia Systemu w całości.
 12. Wszelkie prawa do całej zawartości Systemu są zastrzeżone. System zawiera elementy chronione prawem autorskim, logo oraz inne oryginalne materiały. Ochronie podlega zarówno System jako całość, a także wszelkie poszczególne jego elementy, w tym w szczególności projekt, tytuły, spisy treści, hasła, opisy, komentarze, zdjęcia, rysunki, ryciny, tabele, schematy, dobór materiałów itp. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Systemu jest zabronione. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów udostępnianych materiałów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część Systemu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana - bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora. Za naruszenie praw autorskich pobierana będzie opłata zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity z dnia 5 kwietnia 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.), co nie wyklucza naliczenia opłaty w wysokości faktycznie poniesionej przez Administratora szkody.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 14. W przypadku sporu, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 15. Regulamin w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 24.08.2023r.