Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU

Fast50Club

ORGANIZOWANEGO PRZEZ COMPERIA.PL S.A.

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Fast50Club.
 2. Program Fast50Club jest przedsięwzięciem skierowanym do szerokiego grona osób fizycznych, i polega na polecaniu Produktów oferowanych przez Partnerów w celu pozyskania Uczestników oraz dokonywaniu innych Aktywności, za co przyznawane są Punkty Bonusowe.
 3. Program prowadzony jest w ramach serwisu internetowego, dostępnego w domenie fast50club.pl
 4. Organizatorem Programu jest Comperia.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie (02-673), ul. Konstruktorska 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390656, NIP: 951-220-98-54, o opłaconym w  całości kapitale zakładowym wynoszącym 353 954,70 złotych, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 2 Definicje

Użytym w niniejszym Regulaminie zwrotom nadano następujące znaczenie:

Aktywności

czynności, wskazywane Uczestnikom przez Organizatora w Panelu Uczestnika, których wykonanie uprawnia do naliczenia Punktów Aktywności.

Comperia.pl

właściciel Portalu Fast50Club

Identyfikator Uczestnika

indywidualny dla każdego Użytkownika ciąg znaków nadawany przez Organizatora w celu rejestracji i identyfikacji Użytkownika w Programie

Link Uczestnika

link, na podstawie, którego następuje przekierowanie do jednego z Produktów Partnerów powiązanych aktualnie z kontem Uczestnika.

Odbiorca Polecenia

osoba fizyczna, która nabywa Produkt wskutek jego polecenia przez Uczestnika w ramach Programu. 

Panel Uczestnika

osobiste konto Uczestnika w Portalu Fast50Club, gdzie m.in. są rejestrowane zgromadzone Punkty Bonusowe, odpowiednio za Polecenia i Aktywności.

Partner

instytucja finansowa lub niefinansowa, której Produkty oferowane są przez Organizatora

Produkt

usługa finansowa lub niefinansowa oferowana przez Partnerów lub Organizatora

Program

przedsięwzięcie skierowane do osób fizycznych, polegające na polecaniu Produktów oferowanych przez Partnerów w celu pozyskania nowych Uczestników oraz dokonywaniu innych Aktywności, za co przyznawane są Punkty Bonusowe.

Promocje Comperia Bonus

promocje organizowane przez Organizatora w ramach marki Comperia Bonus. Zasady promocji dostępne pod adresem: comperiabonus.pl.

Portal Fast50Club

serwis internetowy, w którym prowadzony jest Program Fast50Club.

Punkty Aktywności

punkty bonusowe uzyskiwane przez Uczestnika za dokonane Aktywności zgodnie z tabelą zamieszczoną na stronie internetowej pod adresem fast50club.pl/pliki/offers/tabela_bonusow_fast50club.pdf  

Punkty Bonusowe

korzyść uzyskiwana przez Uczestników za dokonane Polecenia oraz Aktywności, w liczbie wskazanej w Tabeli Bonusów obowiązującej w dniu Aktywności lub zawarcia umowy o Produkt przez Odbiorcę Polecenia.

Punkty Polecenia

punkty bonusowe uzyskiwane przez Uczestnika za dokonane Polecenia zgodnie z tabelą zamieszczoną na stronie internetowej pod adresem fast50club.pl/pliki/offers/tabela_bonusow_fast50club.pdf 

Polecenie

polecenie przez Uczestnika Produktu, w efekcie, którego dochodzi do zawarcia, przez Odbiorcę Polecenia, umowy o ten Produkt.

Tabela Bonusów

tabela jest dostępna w Portalu Fast50Club i zawiera liczbę Punktów Polecenia należnych za określone skuteczne Polecenia oraz Punktów Aktywności przyznawanych za wykonywanie poszczególnych akcji.

Uczestnik

 

osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie dokona rejestracji w Programie Fast50Club. Uczestnikami mogą być także osoby niepełnoletnie, jednak wyłącznie za wyrażeniem pisemnej zgody jego przedstawicieli ustawowych. 

   

§ 3 Warunki udziału

 1. Program Fast50Club jest przeznaczony dla osób fizycznych, które nie przystępują do Programu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 2. Do Programu mogą przystąpić Odbiorcy Polecenia, którzy zawarli umowę  o polecany im Produkt.
 3. Rejestracja w Programie polega na zarejestrowaniu się w Portalu Fast50Club poprzez wprowadzenie swoich danych osobowych, z jednoczesną akceptacją Regulaminu i not prawnych.
 4. Po dokonaniu rejestracji Uczestnik uzyska dostęp do Panelu Uczestnika.
 5. Rejestracji w Programie można dokonać w każdym dniu trwania Programu.

§ 4 Zasady uczestnictwa w Programie, poziomy członkostwa

 1. Udział w Programie rozpoczyna się od poziomu podstawowego. Zgromadzenie określonej liczby Punktów Polecenia uprawnia Uczestnika do uczestnictwa w Programie na poziomach wskazanych w ust. 2 poniżej, z czym wiąże się możliwość uzyskiwania dalszych korzyści.
 2. Uczestnictwo w Programie dzieli się na poziomy, z którymi wiążą się odpowiednie korzyści w ramach Programu:
  1. Świeżak - do 100 Punktów Polecenia
  2. Adept - od 101 Punktów Polecenia i 149 Punktów Aktywności - dodatkowy 1 Punkt Polecenia wymienny na 1 zł za każde skuteczne polecenie.
  3. Średnio zaawansowany - od 299 Punktów Polecenia - i 199 Punktów Aktywności - dodatkowe 2 Punkty Polecenia wymienne na 2 zł za każde skuteczne polecenie.
  4. Zaawansowany - od 899 Punktów Polecenia i 499 Punktów Aktywności - dodatkowe 3 Punkty Polecenia wymienne na 3 zł za każde skuteczne polecenie
  5. Profesjonalista - od 1399 Punktów Polecenia i 699 Punktów Aktywności - dodatkowe 5 Punktów Polecenia wymienne na 5 zł za każde skuteczne polecenie
  6. Ambasador - od 1999 Punktów Polecenia i 899 Punktów Aktywności - dodatkowe 6 Punktów Polecenia wymienne na 6 zł za każde skuteczne polecenie
  7. Ninja - od 2499 Punktów Polecenia i 1099 Punktów Aktywności - dodatkowe 7 Punktów Polecenia wymienne na 7 zł za każde skuteczne polecenie
  8. Szogun - od 3499 Punktów Polecenia i 1299 Punktów Aktywności  - dodatkowe 8 Punktów Polecenia wymienne na 8 zł za każde skuteczne polecenie
  9. Guru - od 4099 Punktów Polecenia i 1499 Punktów Aktywności - dodatkowe 10 Punktów Polecenia wymienne na 10 zł za każde skuteczne polecenie
  10. Sensei - od 4499 Punktów Polecenia i 1599 Punktów Aktywności dodatkowe 11 Punktów Polecenia wymienne na 11 zł za każde skuteczne polecenie
  11. Master - od 5499 Punktów Polecenia i 2099 Punktów Aktywności - dodatkowe 12 Punktów Polecenia wymienne na 12 zł za każde skuteczne polecenie
  12. Bonsu - od 7499 Punktów Polecenia i 3099 Punktów Aktywności - dodatkowe 13 Punktów Polecenia wymienne na 13 zł za każde skuteczne polecenie
  13. Złoty Bonsu - od 13099 Punktów Polecenia i 5099 Punktów Aktywności - dodatkowe 15 Punktów Polecenia wymienne na 15 zł za każde skuteczne polecenie
  14.  Platynowy Bonsu - od 15099 Punktów Polecenia i 7099 Punktów Aktywności – dodatkowe 16 Punktów Polecenia wymienne na 16 zł za każde skuteczne polecenie
  15.  Diamentowy Bonsu - od 20099 Punktów Polecenia i 10099 Punktów Aktywności - dodatkowe 17 Punktów Polecenia wymienne na 17 zł za każde skuteczne polecenie
 3. W każdym czasie, pod warunkiem, że zebrał 50 punktów Polecenia, Uczestnik może dokonać wypłaty części Punktów Polecenia bądź dalej je gromadzić. Wypłacie podlegają jedynie Punkty Bonusowe za Polecenia. Zasady wypłaty zostały opisane w§ 5 ust. 2-6 poniżej.
 4. Zasady naliczania dodatkowych korzyści zostaną określone w Tabeli Bonusów.

§ 5 Punkty Bonusowe

 1. Punkty Bonusowe przyznawane są w dwóch osobnych grupach. W pierwszej grupie znajdują się Punkty Bonusowe za Polecenia zwane dalej Punktami Polecenia. W drugiej grupie znajdują się Punkty Bonusowe za Aktywności zwane dalej Punktami Aktywności.
 2. Zgromadzone Punkty Bonusowe uprawniają do korzyści opisanych w § 4 powyżej. Ponadto, wartość Punktów Polecenia za Polecenia, zgodnie z § 4 ust. 3 powyżej, może być na żądanie Uczestnika wypłacana, na podany w żądaniu wypłaty rachunek bankowy. Jeden Punkt Polecenia uprawnia do otrzymania 1 PLN.
 3. Wypłata następuje na żądanie złożone przez Uczestnika poprzez wybranie w Panelu Uczestnika polecenia „Wypłać”.
 4. W przypadku, gdy przejście na wyższy poziom członkostwa wiąże się z wypłatą, liczba Punktów Polecenia zgromadzonych w ramach Poleceń zostanie pomniejszona o liczbę wypłaconych Punktów Polecenia, odpowiednio do ich wartości ustalonej zgodnie z ust. 2 powyżej. Informacja o liczbie Punktów Polecenia, pozostałej po wypłacie pojawi się w Panelu Uczestnika.
 5. Dokonana wypłata pozwala Uczestnikowi zachować wyższy poziom członkostwa i korzyści z tym związane. W takim jednak przypadku, przejście przez Uczestnika do kolejnego poziomu członkostwa wiązać się będzie z ponownym zgromadzeniem liczby Punktów Polecenia wymaganej dla tego poziomu.
 6. Minimalny próg, od którego możliwa jest wypłata, stanowi 50 Punktów Polecenia.
 7. Każdy Uczestnik posiadający Punkty Polecenia otrzymane za rejestrację w Klubie jest zobowiązany do podjęcia aktywności polegającej na zebraniu takiej liczby punktów, jaka upoważni go do wypłaty zgodnie z ust. 7. Jeżeli Uczestnik do 15 października 2016 r. nie zbierze Punktów Polecenia w ilości wymaganej do wypłaty, punkty naliczone za rejestrację przepadają. Przy czym dokonanie polecenia w tym okresie spowoduje, że aż do rozliczenia kampanii, lecz nie później niż do 15 grudnia 2016 roku, Punkty Polecenia przyznane za rejestrację nie zostaną skasowane.

§ 6 Polecenia

 1. Dokonanie skutecznego Polecenia przez Uczestnika w ramach Programu Fast50Club, będzie nagradzane przez przyznanie Uczestnikowi odpowiedniej liczby Punktów Polecenia, zgodnie z tabelą zamieszczoną na stronie internetowej pod adresem fast50club.pl/pliki/offers/tabela_bonusow_fast50club.pdf. Skuteczne Polecenie następuje z chwilą zawarcia przez Odbiorcę Polecenia umowy o polecany Produkt i spełnieniem warunków zapisanych w Tabeli Bonusów Fast50Club, jeżeli jest przyznawany w ramach Fast50Club.
 2. W przypadku, gdy Odbiorca Polecenia skorzysta z Polecenia tego samego Produktu od więcej niż jednego Uczestnika, przy naliczaniu Punktów Polecenia pod uwagę będzie brany ten wniosek o Produkt złożony przez Odbiorcę Polecenia, z którym należy wiązać skutek w postaci zawarcia przez Odbiorcę Polecenia umowy o Produkt.
 3. Punkty Bonusowe za Polecenia nie będą przysługiwały Uczestnikom w przypadku, gdy Odbiorca Polecenia złożył wniosek o Produkt tego samego rodzaju, znajdujący się poza Programem Fast50Club.
 4. Informacje dotyczące Produktu zostaną umieszczone w Portalu Fast50Club i oznaczone odpowiednią ikoną informującą o możliwości otrzymania Punktów Polecenia.
 5. Informacje dotyczące liczby Poleceń i otrzymanych z tego tytułu Punktów Polecenia są dostępne w Panelu Uczestnika.
 6. Do skutecznego naliczenia Punktów Polecenia wymagane jest skorzystanie przez Odbiorcę Polecenia z Linku Uczestnika.

§ 7 Aktywności

 1. Informacje dotyczące Aktywności oraz przysługujących za nie Punktów Aktywności znajdują się na stronie internetowej pod adresem fast50club.pl/pliki/offers/tabela_bonusow_fast50club.pdf.
 2. Czynności, za których wykonanie Uczestnikowi przyznawane są Punkty Aktywności, oznaczone są w sposób informujący o możliwości otrzymania punktów za daną Aktywność.
 3. Informacje dotyczące rodzaju dokonanych Aktywności, ich liczby oraz otrzymanych z tego tytułu punktów są dostępne w Panelu Uczestnika.

 

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Comperia.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie (02-673), ul. Konstruktorska 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390656, NIP: 951-220-98-54, o opłaconym w  całości kapitale zakładowym wynoszącym 349 122,50 zł
 2. Zasady związane z ochroną danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Systemu, jak również informacje dotyczące wykorzystywania przez Usługodawcę plików cookies i innych technologii śledzących opisane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://fast50club.pl/club/polityka-prywatności.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w sposób dobrowolny, w celu realizacji stosunku prawnego wynikającego z niniejszego Regulaminu, prawidłowego udziału w Programie Fast50Club i zadość uczynienia obowiązkom wynikającym z niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa. Przetwarzanie danych w celach marketingowych odbywa się za uprzednią, odrębną i wyraźną zgodą.
 4. Każda zmiana danych wymaga ich aktualizacji w Panelu Uczestnika. Uczestnik zobowiązany jest także do poinformowania Organizatora o zmianie właściwego Urzędu Skarbowego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym §8 stosuje się postanowienia zawarte w Polityce Prywatności.
 6. Organizator nie weryfikuje tożsamości Uczestników i nie odpowiada za autentyczność wprowadzonych przez nich danych do Portalu Fast50Club. Tym samym Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność (w tym karną) za podawanie nieprawdziwych danych w tym danych osób trzecich bez ich zgody oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń z tytułu powstałych szkód.

§ 9 Czas trwania Programu Fast50Club

Czas trwania Programu Fast50Club jest nieokreślony.

§ 10 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

 1.  Do korzystania z Panelu Uczestnika wymagane są:
  1. stały dostęp do Internetu;
  2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 10.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 40.0, Opera w wersji nie niższej niż 33.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 44; 
  3. włączona obsługa cookie oraz JavaScript;
  4. czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 2. Korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus, Flashblock lub innego o podobnym działaniu może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Panelu Uczestnika. Może ono także całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

§ 11 Wyłączenie od udziału w Programie Fast50Club

 1. Organizator jest uprawniony do natychmiastowego wyłączenia Uczestnika od udziału w Programie Fast50Club w razie naruszenia istotnych postanowień Regulaminu przez Uczestnika, w szczególności poprzez podanie nieaktualnych bądź nieprawdziwych danych osobowych, złożenie oświadczeń niezgodnych z prawdą, naruszenie Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z udziałem w Programie, wykorzystywanie oprogramowania lub urządzeń pozwalających na korzystanie z Programu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem.
 2. Wyłączenie od udziału, opisane w ust. 1 powyżej, skutkuje utratą prawa do Punktów Polecenia, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań, opisanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Uczestnik może w każdym czasie i bez jakichkolwiek kosztów wyłączyć się od udziału w Programie z efektem natychmiastowym, bez podawania jakichkolwiek przyczyn, poprzez zlikwidowanie swojego Panelu Uczestnika. W takiej sytuacji, jeżeli nie występują przesłanki opisane powyżej, wszystkie zgromadzone Punkty Bonusowe za Polecenia zostaną rozliczone w terminie 30 dni od daty skutecznego wyłączenia z Programu. W tym przypadku wypłata nie jest uzależniona od zgromadzenia określonej liczby Punktów Polecenia.
 4. Wyłączenie od udziału w Programie przez Uczestnika następuje także przez niezaakceptowanie warunków Regulaminu w przypadku jego zmiany przez Organizatora. W takim przypadku wyłączenie Uczestnika od udziału w Programie następuje niezwłocznie.
 5. W przypadku, gdy Uczestnik wyraża wolę wyłączenia od udziału w Programie, dodatkowo wyśle wiadomość e-mail na adres kontakt@fast50club.pl z prośbą o wyłączenie go z Programu.

§ 12 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacja powinna być zgłoszona przez Uczestnika poprzez Panel Uczestnika ( w portalu Fast50Club).
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia Uczestnika. Uczestnik traci uprawnienie do złożenia reklamacji po upływie trzech (3) miesięcy od daty złożenia Wniosku o Produkt przez Panel Uczestnika (nie dotyczy reklamacji, co do których postępowanie jest w toku i nie zostało zakończone w dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu/Produktów, które obecnie są w trakcie procedury reklamacyjnej dla konkretnego Użytkownika).
 3. Rozpatrywane będą reklamacje złożone tylko przez Panel Uczestnika.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Uczestnika oraz numer Karty Członkowskiej (jeżeli dotyczy), datę i opis stanu faktycznego oraz zgłaszanych zastrzeżeń. W przypadku reklamacji dotyczącej Partnera – także dane identyfikujące tego Partnera
 5. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji. Termin może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Organizatora.

§ 13 Rozliczenia podatkowe

1.   Wypłata i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane przez Uczestnika Programu Fast50Club, w świetle art. 11 ust. 1 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 361),stanowi przychód z innych źródeł,  który łączy się z innymi przychodami opodatkowanymi według skali podatkowej.

2. Przychód osiągnięty przez Uczestnika Programu Fast50Club w danym roku podatkowym Organizator wykaże w informacji PIT-8C, która zostanie przekazana do końca lutego następnego roku podatkowego Uczestnikowi Programu i urzędowi skarbowemu właściwemu dla Uczestnika Programu. Rozliczenia przychodów  otrzymanych w  niniejszym Programie Uczestnik Programu powinien dokonać samodzielnie w zeznaniu rocznym  PIT.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Organizator może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie i o zmianach tych poinformuje Uczestników na 7 dni przed ich wprowadzeniem, przez udostępnienie komunikatu w Panelu Uczestnika. Wprowadzone zmiany nie będą mieć wpływu na prawa już nabyte przez Uczestników. Zmiany będą mogły być wprowadzone w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
  1. zmiany poziomu inflacji ogłoszonej przez GUS,
  2. zmiany przepisów prawa, zakresu lub formy świadczonych usług, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację niniejszego Programu,
  3. zmiany oferty Produktów.
 2. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny.
 3. Organizator nie udziela Uczestnikom porad prawnych ani podatkowych. Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wywiązanie się z wszelkich zobowiązań prawnych i podatkowych. 
 4. Wszelkie spory poddane będą rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte w Regulaminie Comperia.pl oraz Comperia Bonus, a także w regulaminach i umowach dotyczących Produktów. Zastosowanie także mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Polityka Prywatności stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2018 r.